Nieuws archief 2016

25-09-2016

Aankondiging ledenvergadering VVE

Noteert u de datum van vrijdag 04 november 2016 alvast in uw agenda? Gedurende de avond zal in Het Parochiehuis in Bakel (Gemertseweg 2) de ledenvergadering van VvE De Kanthoeve worden georganiseerd die volledig in het teken staat van de bestuursverkiezingen. De zaal opent om 19.30 uur en de bijenkomst start om 20.00 uur. Te zijner tijd ontvangt u alle stukken voor deze bijeenkomst. Een agenda wordt voor deze avond niet opgemaakt omdat alleen de bestuursverkiezing plaastvindt.

12-08-2016

Vertraging in verzenden jaarafrekeningen

Zoals u van ons gewend bent ontvangt u normaal gesproken rond deze periode uw eindafrekening van de voorschotten Nutsvoorziening. Middels dit bericht delen wij u mede dat dit nog even op zich zal laten wachten.

 

Waarom?

In ons schrijven van 18 april jl. en tijdens de jaarvergadering van 27 mei jl. hebben wij u uitgebreid geïnformeerd over de naheffing die we eerder dit jaar ontvingen van Eneco inzake de verbruiksbelasting/energiebelasting op het gas die wij verschuldigd zouden zijn. Wij gaven aan dat we deze belastingnaheffing inmiddels hebben moeten betalen maar dat we nog steeds in discussie zijn met Eneco en de Belastingdienst over de term ‘Blokverwarming’ waar wij volgens hen onder zouden vallen.

 

Gezien de huidige ontwikkelingen en de communicatie met Eneco en de Belastingdienst die op dit moment plaatsvindt, verwachten wij op redelijke termijn een duidelijk antwoord te verkrijgen of wij definitief wel of niet onder de noemer ‘blokverwarming’ vallen. Daarom wachten wij voorlopig nog met het versturen van de jaarafrekeningen over de periode 2015-2016.

 

Wanneer de blokverwarming wel of niet op ons van toepassing is, dan zal dit duidelijk op de jaarafrekening van 2015-2016 terug te zien zijn en wordt tevens de naheffing (wanneer deze van kracht blijft) over de periode (vanaf januari) 2014-2015 en de periode 2015-2016 hierop in beeld gebracht en/of verrekend. Zodra een en ander voor ons duidelijk is zullen wij dit zo snel mogelijk met u delen.

 

Wij vertrouwen erop u hiermee voorlopig voldoende geïnformeerd te hebben.

03-08-2016

Voorkom legionellabesmetting

Voorkom legionellabesmetting

De legionellabacterie komt voor in grondwater, oppervlaktewater en in het drinkwater.

Meestal zijn dit maar kleine aantallen, echter, legionella wordt gevaarlijk als de bacterie zich vermenigvuldigt en via druppels waternevel in de lucht komt die u in ademt.

 

Gaat u deze zomer voor langere periode weg en komt u terug van vakantie? Zorg er dan voor dat u eerst de kranen in uw woning goed door laat lopen alvorens hier gebruik van te maken.

 

De legionellabacterie vermenigvuldigt zich in water dat:
- een temperatuur heeft tussen 20 en 50 graden C
- lange tijd stil staat.

 

Voor meer informatie gaat u naar: http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legionella/legionella-in-huis

29-05-2016

Aangepaste openingstijden bestuursgebouw

Aangepaste openingstijden bestuursgebouw

Met ingang van maandag 30 mei 2016 t/m vrijdag 30 september 2016 zijn er aangepaste openingstijden van het bestuursgebouw. U kunt dan alleen bij ons terecht van maandag tot en met vrijdag van 08:30 - 09:30 uur uitsluitend voor de verkoop van vuilniszakken, het aanleveren van uw huurdersinformatie en/of eventuele kentekenmutaties. Voor alle overige zaken waarover u contact wenst met het bestuur kunt u een e-mail sturen naar secretaresse@vvedekanthoeve.nl.

 

Is het inplannen van een afspraak naar uw mening gewenst? Neem ook dan contact met ons op via het e-mailadres secretaresse@vvedekanthoeve.nl. Het bestuur zal op dat moment beoordelen of het door u aangedragen onderwerp nog opgepakt zal worden door het zittende bestuur. Hierover zullen wij u dan schriftelijk berichten.

06-04-2016

Controle Toeristenbelasting start !

Met ingang van dinsdag 12 april aanstaande start HollandRuiter de controles inzake de toeristenbelasting. Zoals tijdens de ledenvergadering van 11 december jl. aangegeven, wilde men in eerste instantie alle objecten op het park controleren. Tijdens het laatste gesprek met de gemeente hebben wij de afspraak gemaakt dat alléén de verhuurde objecten gecontroleerd mogen worden. Deze controles zullen de komende periode wekelijks (in beginsel) plaatsvinden op:


dinsdag en woensdag van 10.00 tot ca. 15.00 uur

 

Minimaal 2 controleurs van HollandRuiter zullen de controles uitvoeren. Ook kan men in de avonduren aan de deur komen (tot uiterlijk 20.30 uur) wanneer de bewoners overdag niet aanwezig zijn. Informeer uw huurders over deze controles!


Heeft u een gedoogbeschikking óf maakt u alleen zelf gebruik van uw recreatiewoning en komt men toch bij u aan de deur? Laat dit ons weten op secretaris@vvedekanthoeve.nl

 

Kijk voor een laatste update op http://vvedekanthoeve.nl/home/13 (Dossier Toeristenbelasting, Update 5 april 2016).

 

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

22-03-2016

Vervolgcontroles RRP op 29 maart en 6 april aanstaande

Zoals aangekondigd tijdens de ALV d.d. 11 december jl. zullen op dinsdag 29 maart en op woensdag 6 april aanstaande wederom controles plaatsvinden door de Rotterdam-Rijn Pijpleiding Maatschappij (RRP). Dit is om de integriteit en de veiligheid van de pijpleidingen die over ons park lopen te waarborgen. Beide controles worden wederom uitgevoerd in het bijzijn van parkbeheer. Alle betrokken eigenaren van betreffende kavels zijn over deze controles door RRP persoonlijk aangeschreven met het verzoek betreffende bewoners hierover te informeren. Op 29 maart komt een medewerker van RRP de betreffende kavels inspecteren en bewoners ter plekke informeren. Op 6 april komt het bedrijf Globe Zenit de coating van de leiding controleren, deze firma is door de RRP ingeschakeld. Wij verzoeken u zoals voorgaande controle uw medewerking én toegang te verlenen tot uw kavel voor het uitvoeren van deze controles. Wanneer u niet thuis bent dan verzoeken wij u dit zo snel mogelijk kenbaar te maken bij parkbeheer. U dient dan uw poort (toegang tot uw gehele perceel) open te stellen voor deze controles.