Recreatiepark de Kanthoeve

De Vereniging Recreatiepark De Kanthoeve is ontstaan in 1994, na het verkavelen van Camping De Kanthoeve.

 

Als verplicht lid van de Vereniging Recreatiepark de Kanthoeve betaalt u een maandelijkse parkbijdrage (servicekosten). Hiervan wordt het onderhoud van het park, zoals de omheining, slagboom- en camerainstallatie, het wegennet, het salaris van de parkbeheerders, de verlichting, het ophalen van huisvuil enz. betaald.

 

Iedere woning op het park heeft een eigen meterkast voor elektra, gas en waterverbruik welke eigendom is van de Vereniging.

 

Verhuur

Eigenaren zijn vrij om hun woningen te verhuren aan derden of voor eigen gebruik aan te wenden. Wel zijn zij verplicht om alle wijzigingen met betrekking tot de huurdersregistratie direct aan de VvE door te geven, welke door het secretariaat wordt bijgehouden. Meer informatie met betrekking tot de huurdersregistratie kunt u tevens vinden onder de rubriek "documenten en formulieren".

 

Het recht om een kavel te vertegenwoordigen is alleen voorbehouden aan de eigenaar van de kavel of, indien er sprake is van een zakelijke exploitatie, een door de exploitant aangewezen werknemer als vertegenwoordiger. Dit dient u echter schriftelijk kenbaar te maken bij het bestuur. Meer informatie hierover vindt u andere in het Huishoudelijk Reglement en de Statuten. 

 

Wat is een vereniging?

Een vereniging is een rechtspersoon voor de Nederlandse wet. De rechten en plichten van een vereniging worden geregeld in het Burgerlijk Wetboek, boek 2, artikel 26 t/m 52.


Een vereniging wordt in het algemeen opgericht door bij de notaris hiervan een akte op te maken. 
Dit is niet noodzakelijk, maar zonder notaris heeft de vereniging beperkte rechtsbevoegdheid (de bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk).


De vereniging kan geen registergoederen verkrijgen en geen erfgenaam zijn. Wanneer een vereniging bij de notaris opgericht is, zijn er ook statuten. Hierin staat ten minste het doel van de vereniging, de verplichtingen van de leden, het bijeenroepen van de algemene (leden-) vergadering en het benoemen/ontslaan van de bestuurders. Verder laat de Nederlandse wet vaak ruimte over om andere zaken in de statuten vast te leggen.

 

Een vereniging heeft een doel dat nagestreefd wordt. Dit doel mag echter niet het verdelen van winst onder de leden zijn. Wat niet wil zeggen dat er geen winst gemaakt mag worden, maar deze moet gebruikt worden voor een bepaald einddoel waarvoor de vereniging is opgericht.

Een vereniging heeft een bestuur. Het bestuur wordt vaak uit de leden gekozen en deze besturen en vertegenwoordigen de vereniging (in en buiten rechte). Zij zijn belast met de dagelijkse gang van zaken. Het bestuur bestaat (meestal) ten minste uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Een vereniging heeft leden. Dit zijn mensen die lid zijn van de vereniging omdat zij het doel steunen. De leden betalen meestal contributie (in dit geval de parkbijdrage) om de vereniging draaiend te houden.

 

Leden hebben invloed in het beleid van de vereniging via een algemene (leden)vergadering (ALV). Zo'n vergadering wordt minstens jaarlijks gehouden en elk lid is hiervoor uitgenodigd en stemgerechtigd. Bij een jaarlijkse ALV worden de afgelopen prestaties van het bestuur besproken en nieuwe plannen gepresenteerd en de financiën gecontroleerd (via een accountant of een kascontrolecommissie).

 

Ook kan een ALV worden gehouden als er een bestuurswisseling is, als de statuten gewijzigd worden of als een bepaald aantal van de leden (afhankelijk van het daarover bepaalde in de statuten) een ALV wenst te houden. De ALV heeft alle bevoegdheden die niet door de wet of de statuten geregeld zijn en is dus het hoogste orgaan van de vereniging.